Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Понеділок, 24.04.2017, 07:23
Посадова інструкція спеціаліста з ОП
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Начальник відділу освіти
___________ Ю.В.Журба
«___»____________ 2008 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно із Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про освіту», «Типовим положенням про службу охорони праці», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. №563 (із змінами та доповненнями наказом МОН України від 20.11. 2006 р №782 ) «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах», служба охорони праці відділу освіти Ладижинської міської ради створена начальником відділу освіти для організації виконання правових, організаційно – технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів у навчальних закладах міста, які спрямовані на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням серед учасників навчально-виховного процесу і поширюються на всі навчальні заклади: СЗШ №1,2,3,4; Лукашівський НВК; МНВЦ «Спадщина», ДНЗ №1 «Барвінок», №2 «Казка», №3 «Дзвіночок», №5 «Берізка», №8 «Ромашка», №9 «Джерельце»,№10 «Росинка», с. Губник «Віночок».
1.2. Служба охорони праці комплектується спеціалістом з охорони праці. Функції спеціаліста з охорони праці виконує методист ММК. Перед прийняттям на роботу повинен пройти медичний огляд, згідно вимог Закону України «Про охорону праці».
1.3. На посаду спеціаліста з охорони праці призначається особа, яка має вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років.
1.4. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці спеціаліста з охорони праці відділу освіти проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу або протягом трьох місяців та періодично 1 раз на три роки в установах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах.
1.5. Спеціаліст з охорони праці освіти в своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки, нормативно – правовими актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), колективним договором та актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють у межах відділу освіти Ладижинської міської ради і підпорядкованих йому закладів освіти міста.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

2.1. Удосконалює систему якості управління охороною праці (безпеки життєдіяльності) у сфері освіти. Сприяє діяльності у цьому напрямку, у кожному закладі освіти і забезпечує фаховому виконанню підтримки наказів МОН України та управління освіти і науки Вінницької ОДА з цих питань.
2.2. Організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам у навчально – виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю учасників навчально-виховного процесу.
2.3. Контролює за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), положень галузевих угод між профспілками та установами освіти, розділу «Охорона праці», колективної угоди з охорони праці, що діють у межах сфери освіти міста Ладижина.
2.4. Інформує та надає роз’яснення, працівникам закладу, з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
2.5. Функції спеціаліста з охорони праці.
2.5.1. Розробляти спільно з підрозділами відділу освіти комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (безпеки життєдіяльності), планів, програм поліпшення умов праці і навчання, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надає організаційно-методичну допомогу у виконанні запланованих заходів.
2.5.2. Підготовляти проекти наказів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і виносить їх на розгляд і затвердження.
2.5.3. Проводити спільно з представниками структурних підрозділів відділу освіти за участю представників професійної спілки відділу освіти з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), перевірки дотримання навчально-виховного процесу вимог нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності).
2.5.4. Складати звітність з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами.
2.5.5. Проводити з працівниками відділу освіти, керівниками навчальних закладів вступний інструктаж ;
2.5.6. Організовувати роботу комісії з перевірки знань з безпеки життєдіяльності у керівників, заступників, спеціалістів з ОП та окремих працівників закладів освіти.
2.5.7. Вести облік та проводити аналіз причин виробничого, дитячого та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди.
2.5.8. Забезпечити належне оформлення і зберігання документації з питань охорони.
2.5.9. Складати за участю начальника відділу освіти та керівників закладів освіти перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють у межах закладів, надає методичну допомогу під час їх розроблення.
2.5.10. Своєчасно проводити навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
2.6. Брати участь:
2.6.1. У розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, пожеж та аварій у закладах освіти відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112, розслідуванні випадків дитячого та побутового травматизму;
2.6.2. Складанні санітарно – гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань (у разі необхідності);
2.6.3. Проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
2.6.4. Розробці положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах закладів освіти;
2.6.5. Складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
2.6.6. Організації навчання з питань безпеки життєдіяльності для працівників відділу освіти, керівників навчальних закладів, та інших працівників навчальних закладів визначених чинним законодавством.
2.7. Здійснює контроль за:
2.7.1. Виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого і навчального середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
2.7.2. Наявністю в закладі інструкцій з охорони праці (безпеки життєдіяльності) згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням у них змін;
2.7.3. Своєчасним проведенням навчанням з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці та БЖД.
2.7.4. Забезпечення працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийним та знешкоджувальними засобами;
2.7.5. Своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;
2.7.6. Дотриманням у належному безпечному стані території закладу, їх внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
2.7.7. Організацією робочих місць відповідно до нормативно – правових актів з охорони праці;
2.7.8. Виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, пожежною безпекою, енергонагляду, рекомендацій органів, що стежать за безпечним використанням газового та теплового обладнання, безпечним використанням котельного обладнання, подань страхових експертів з охорони праці та рекомендацій профспілок.

3. ПРАВА.

3. Спеціаліст з охорони праці має право:
3.1. Без перешкоджань відвідувати всі приміщення закладів освіти міста;
3.2. Видавати керівникам закладу, незалежно від форм власності і підпорядкування, які обов’язкові для виконання, приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них обов’язкові, необхідні пояснення та відомості, документацію з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
3.3. Зупиняти роботу в приміщеннях, навчальних дільницях і майстернях, роботу машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю учасників навчально – виховного процесу;
3.3. Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно – правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
3.4. Надавати начальнику відділу освіти подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги з охорони праці (безпеки життєдіяльності);

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

4. Спеціаліст з охорони праці несе відповідальність за:
- невідповідність прийнятого ним рішення, згідно діючого законодавства з охорони праці;
- невиконання своїх обов’язків, передбачених даною інструкцією;
- недостовірну і несвоєчасну підготовку статистичних звітів з охорони праці;
- несвоєчасне оформлення і низьку якість розслідування нещасних випадків, профзахворювань, аварій, пов’язаних з навчально – виховним процесом;
- незадовільну організацію роботи з охорони праці;

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ.

5.1. Спеціаліст з охорони праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.
5.2. Спільно готує з працівниками відділу освіти за дорученням начальника проекти документів, інформації, звіти.
5.3. Спеціаліст з охорони праці відділу освіти взаємодіє з метою вирішення питань охорони праці і безпеки життєдіяльності зі структурними підрозділами управління освіти і науки Вінницької ОДА, а також інспекторами Держгірпромнагляду, страховими експертами обласного і районного відділень Фонду соціального страхування, представниками профспілок та інших органів.

Інструкцію розробив: С.А. Зінько

З інструкцією ознайомлений:

Додав: zinko (11.03.2009) | Переглядів: 95097