Вітаю Вас, Гість
Сьогодні: Понеділок, 24.04.2017, 07:23
Положення про службу ОП відділу освіти Ладижинської міської ради
ВІДДІЛ ОСВІТИ
ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
начальником відділу освіти
Ладижинської міської ради
___________ Ю.В. Журба
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ВІДДІЛУ ОСВІТИ
ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення/
1.1. Згідно із Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про освіту», «Типовим положенням про службу охорони праці», наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. №563 «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти», служба охорони праці відділу освіти Ла-дижинської міської ради створена начальником відділу освіти для організації виконання правових, організаційно – технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах, які спрямовані на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням серед учасників навчально-виховного процесу і поширюється на всі заклади освіти: СЗШ І – ІІІ ступенів №1,2,3,4; Лукашівського НВК; МНВЦ «Спадщина»; ДНЗ «Казка», «Ромашка», «Росинка», «Барвінок», «Берізка», «Дзвіночок», «Джерельце», «Віночок» с.Губник.
1.2. Закладам освіти відділу освіти Ладижинської міської ради надаються делеговані функції з питань охорони праці.
1.3. Положення діє в системі закладів освіти відділу освіти Ладижинської міської ради.
1.4. Служба охорони праці входить до структури відділу освіти Ладижинської міської ради і функціонує у вигляді одного спеціаліста (методиста ММК, який виконує обов’язки спеціаліста з ОП).
1.5. Спеціаліст з охорони праці підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти.
1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці спеціаліста з охорони праці відділу освіти проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу або протягом трьох місяців та періодично 1 раз на три роки в установах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах.
1.7. Працівники служби з охорони праці освіти в своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки, нормативно – правовими актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), колективним договором та актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють у межах відділу освіти Ладижинської міської ради і підпорядкованих йому закладів освіти міста.
1.8. Ліквідація служби з охорони праці допускається тільки в разі ліквідації відділу освіти
2. Основні завдання спеціаліста з охорони праці відділу освіти.
2.1. Удосконалення системи якості управління охороною праці (безпеки життєдіяльності) у сфері освіти. Сприяння діяльності у цьому напрямку, кожному закладу освіти і забезпечення фахового виконання підтримки наказів Міністерства освіти і науки України та Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації з цих питань.
2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам у навчально – виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю учас-ників навчально-виховного процесу.
2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховний процес досягнень науки і техніки, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу.
2.4. Контроль за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці(безпеки життєдіяльності), положень галузевих угод між профспілками та установами освіти, розділу «Охорона праці», колективної угоди з охорони праці, що діють у межах сфери освіти міста Ладижина.
2.5. Інформування та надання роз’яснень працівникам закладів освіти міста з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
3. Функції служби з охорони праці.
3.1. Розробка спільно з підрозділами відділу освіти комплексних заходів для досягнення вста-новлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці (безпеки життєдіяльності), планів, програм поліпшення умов праці і навчання, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запла-нованих заходів.
3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і винесення їх на розгляд і затвердження.
3.3. Проведення спільно з представниками структурних підрозділів відділу освіти за участю представників професійної спілки відділу освіти з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності), перевірок дотримання навчально-виховного процесу вимог нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності).
3.4. Складання звітності з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами.
3.5. Проведення з працівниками відділу освіти, керівниками закладів освіти вступного інструктажу.
3.6. Участь у роботі комісій з перевірки знань з безпеки життєдіяльності у керівників, спеціалістів з охорони праці та окремих працівників закладів освіти.
3.7. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди.
3.8. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони.
3.9. Складання за участю керівника відділу освіти та керівників закладів освіти переліку професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють у межах, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
3.10. Ознайомлення працівників закладів освіти з основними вимогами законів, наказами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, іншими нормативно - правовими актами.
3.11. Розгляд:
- справедливості вирішення питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника закладу освіти від виконання дорученої йому роботи відповідно до законодавства (у разі необхідності);
- листів, заяв, скарг сторонніх підприємств, організацій та закладів, а також працівників закладів освіти, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці (безпеки життєдіяльності) в загальноосвітніх закладах освіти.
3.12. Організація:
- забезпечення відділом освіти закладів освіти копіями нормативно – правових актів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації та актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), посібниками і навчальними (у разі можливості) з цих питань;
- нарад, семінарів, конкурів тощо з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності);
- пропаганди з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з використання інформаційних засобів.
3.13. Участь у:
- розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, пожеж та аварій у закладах освіти відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 року №1112, розслідуванні випадків дитячого та побутового травматизму;
- складання санітарно – гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які прохо-дять обстеження щодо наявності профзахворювань (у разі необхідності);
- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно – правовим актам з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
- розробці положень, інструкцій, розділу „Охорона праці” колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють у межах закладів освіти;
- складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов’язкові попередні і періодичні медичні огляди;
- організації навчання з питань безпеки життєдіяльності для працівників відділу освіти, та інших працівників освіти;
- роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) у певних категоріях працівників освіти;
3.14. Контроль за:
- виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого і навчального середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;
- наявністю в закладах освіти міста інструкцій з охорони праці (безпеки життєдіяльності) згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням у них змін;
- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування; запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;
- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;
- забезпечення працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийним та знешкоджувальними засобами;
- організацією зберігання, прання, хімічного очищення, сушіння, знесилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;
- своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;
- дотриманням у належному безпечному стані території закладів освіти міста, їх внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;
- організацією робочих та учнівських місць відповідно до нормативно – правових актів з охорони праці;
- застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб молодших 18 років відповідно до законодавства;
- виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, пожежною безпекою, енергонагляду, рекомендацій органів, що стежать за безпечним використанням газового та теплового обладнання, безпечним використанням котельного обладнання, подань страхових експертів з охорони праці та рекомендацій профспілок;
- проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і щорічних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів учасників навчально – виховного процесу;
4. Права служби охорони праці відділу освіти.
Служба охорони праці відділу освіти має право:
- без перешкоджань відвідувати всі приміщення закладів освіти міста;
- видавати керівникам закладу, незалежно від форм власності і підпорядкування, які обов’язкові для виконання, приписи (за формою згідно з додатком 1) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них обов’язкові, необхідні пояснення та відомості, документацію з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності). Припис спеціаліста з охорони праці відділу освіти може скасувати лише начальник відділу освіти. Керівники закладів освіти міста письмово інформують службу охорони праці про усунення недоліків (окремо кожного по пунктах), вказаних у приписі. Припис складається у 2 примірниках, один з яких видається керівникові закладу або його заступнику, другий залишається в службі охорони праці та реєструється і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник закладу освіти міста відмовляється в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці відділу освіти надсилає відповідне письмове подання на ім’я начальника відділу освіти.
- зупиняти роботу в приміщеннях, навчальних дільницях і майстернях, роботу машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю учасників навчально – виховного процесу;
- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відпо-відних робіт або не виконують вимоги нормативно – правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
- надавати начальнику відділу освіти подання про притягнення до дисциплінарної відпо-відальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
- за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за-кладів освіти міста за активну правцю;
- залучати, за погодженням з начальником відділу освіти, спеціалістів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) для проведення перевірок стану охорони праці.
5. Організація роботи служби охорони праці відділу освіти.
5.1. Робота служби охорони праці відділу освіти повинна здійснюватись відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених начальником відділу освіти;
5.2. Відділ освіти забезпечує стимулювання ефективної роботи працівників служби охорони праці;
5.3. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України „Про охорону праці” та цим Положенням.
5.4. служба з охорони праці відділу освіти взаємодіє з метою вирішення питань охорони праці і безпеки життєдіяльності зі структурними підрозділами Управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, а також інспекторами Держгірпромнагляду, страховими експертами обласного і районного відділень Фонду соціального страхування і представниками профспілок.
Розробив методист ММК (в. о. спеціаліста з ОП) С.А. Зінько

ЛАДИЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
додаток 1 до положення
про службу охорони праці
відділу освіти
Ладижинської міської ради
Служба охорони праці
відділу освіти Ладижинської міської ради.

ПРИПИС
„__”__________ 200_ р. №___

Кому_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, якій видається припис)

Відповідно до закону України „Про охорону праці”, з метою створення безпечних і здорових умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
№ |Виявлені порушення | Нормативні документи,| Запропонований | Відмітка про вико-
п/п|(зазначається сутність| пункт, абзац, вимоги | термін усунення | нання
| порушення, а також | яких порушено | |
| недоліки системи | | |
| управління) | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порушення, що вказані в пунктах_______________ припису, привели до створення си-туації, що загрожує життю (здоров’ю) учасників навчально – виховного процесу.

Керуючись ст.15 Закону України „Про охорону праці”, забороняю з ____ години
„___” _________ 200__ року експлуатацію (виконання робіт).
_____________________________________________________________________________
(вказати назву об’єкта)

Зупинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового дозволу після усунення вказаних порушень.
Про виконання припису із закінченням вказаних у ньому термінів прошу письмово повідомити мене.

Припис видав ______________ ________________
(особистий підпис) (ініціали, прізвище)

Припис одержав ______________ ________________
(особистий підпис) (ініціали, прізвище)

Додав: zinko (06.03.2009) | Переглядів: 4761